Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Færder kommune - Arkivplan

Arkivplan forsidebilde

Formål med arkivplan i Færder kommune:

Arkivplanen skal være retningsgivende for dokumentbehandlingen i Færder kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ plikter å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

 

Arkivplanen er hjemlet i arkivforskriften § 4

 

§ 4.Arkivplan og internkontroll

Alle offentlege organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar mv. som gjeld for arkivarbeidet.

Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll. I kommunar og fylkeskommunar er dette ein del av det ansvaret som er lagt til administrasjonssjefen etter kommunelova § 23 nr. 2 andre punktum eller kommuneråd eller fylkesråd etter kommunelova § 20 nr. 2 andre punktum.

 

Det er kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-2). 

Kommunedirektøren i Færder kommune oppfordrer alle medarbeidere til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.